Održana 2. radionica povodom izrade Prijedloga akcionog plana za implementaciju Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u FBiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju – GIZ su 3 i 4. marta u Sarajevu organizovali 2. radionicu povodom izrade Prijedloga akcionog plana za implementaciju Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015-2020. godina.

Učesnici Radionice su bili članovi Radne grupe za izradu Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015-2020. godina.

Dokument „Strateški pravci razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015-2020. godina“ je i zrađen u 2014. godini, a Vlada Federacije BiH je isti usvojila na 143. sjednici, održanoj 10.12.2014. godine.

Dokument je dostupan na sljedećem linku: http://fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1139:strateki-pravci-razvoja-karijerne-orijentacije-u-federaciji-bih-za-period-2015-2020-godina&catid=39:sektor-za-predkolsko-osnovno-i-srednje-obrazovan&Itemid=150

Cilj izrade Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u FBiH bio je utvrđivanje smjernica za djelovanje na unapređenju i razvijanju djelatnosti karijerne orijentacije u intersektorski povezan i djelotvoran sistem, a krajnji ishod ovog procesa treba biti osiguranje adekvatne podrške svakom pojedincu da bude uspješan u donošenju odluka koje se tiču izbora zanimanja i u upravljanju razvojem vlastite karijere.

Budući da navedeni dokument predstavlja okvir za dalji rad na razvoju djelatnosti karijerne orijentacije, Radna grupa je krajem prošle godine započela izradu Prijedloga akcionog plana za implementaciju Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u FBiH, s ciljem planiranja mjera, aktivnosti i načina realizacije istih.

Prijedlog akcionog plana za implementaciju Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u FBiH će služiti za pokretanje konkretnih aktivnosti, koje će biti usmjerene na podizanje svijesti javnosti o značaju karijerne orijentacije, dizajniranje odgovarajućeg modela karijerne orijentacije, obuku kadrova iz sektora obrazovanja, rada i zapošljavanja, socijalne zaštite i dr. o savremenom poimanju i načinima pružanja usluga karijerne orijentacije, pa sve do promišljanja načina za udruživanje napora relevantnih aktera na unapređenju ove djelatnosti.

Prva radionica je održana od 8-9.decembra 2014. godine na Jahorini, a druga od 3-4. marta 2015. godine u Sarajevu. Planirano je da Prijedlog akcionog plana razvoja karijerne orijentacije bude finalniziran u tekućoj godini nakon čega će biti upriličena javna prezentacija „Strateških pravaca razvoja karijerne orijentacije u Federaciji BiH za period 2015-2020. godina“ i Prijedloga akcionog plana za njegovu implementaciju.

Kampanje

Video materijali

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de