Oglas o organizovanju polaganja ispita za sticanje osnovnog obrazovanja

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo, Općina Novi Grad
JU OŠ ”Džemaludin Čaušević”
Prvomajska 24, Sarajevo

Na osnovu Odluke Nastavničkog vijeća JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo o b j a v lj u j e

O G L A S

o organizovanju polaganja ispita za sticanje osnovnog obrazovanja Ispite za sticanje osnovnog obrazovanja

Škola organizuje i provodi za lica starija od 15 godina, koja nisu završila osnovnu školu.

Ispiti se organizuju prema utvrđenom rasporedu od 23.12. do 29.12.2016.god., a instruktivna nastava od 19.12. do 22.12.2016.god.

Za upis uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),
  2. Uvjerenje o prethodno završenom razredu,

Prijava se popunjava u sekretarijatu škole svakim radnim danom od 9,00 sati do 14,00 sati. Upis počinje 5.12.god. i traje do 18.12.2016.god.

Ispiti za I,II i III razred i ispiti za IV I V se polažu kao cjelina.

Ispiti od VI do IX se mogu polagati:

  • Za jedan razred,
  • Za dva uzastopna razreda,
  • Za jedan predmet ili grupu predmeta u okviru jednog razreda, i
  • Za jedan predmet ili grupu predmeta u okviru dva uzastopna razreda.

Uplate (u januaru mjesecu):

  • Jednog razreda 200,00 KM
  • Dva razreda 350,00 KM.

Račun broj: 3380002210019263
Primalac: Depozitni račun Kanton Sarajevo
Svrha uplate: vanredno polaganje razreda osnovne škole u JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo.
Vrsta prihoda 722631
Budžetska organizacija: 2102048
ID broj: 4200166390005

 

Direktorica: Šarkinović Beba

Copyright 2012 Projekat "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH"

Sva prava zadržana.

Web hosting & custom CMS by Total Solutions

Svi materijali objavljeni na ovom portalu su vlasništvo projekta "PODRŠKA OBRAZOVANJU ODRASLIH" i kao takvi ne mogu se prenositi, objavljivati, kopirati jednim dijelom ili u cijelosti.

Za dobijanje saglasnosti za korištenje objavljenih materijala, članaka, audio/video sadržaja i ostalih materijala pošaljite zahtjev na mirza.jusufovic@giz.de